ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/09/2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν δηλώσει το ΙΕΚ Κιλκίς ως ΙΕΚ κατάθεσης φακέλου, ότι η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατά το διάστημα 19/09/2016-21/09/2016 και ώρες: 11:30-17:30.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας του ελέγχου, παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να έχουν ταξινομημένα τα δικαιολογητικά τους με την σειρά που περιγράφονται στην προκήρυξη.

Διευκρινίζεται ότι είναι απαραίτητη και η προσκόμιση της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και πλήρες, πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.

Σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 τα δικαιολογητικά δεν είναι υποχρεωτικό να είναι επικυρωμένα, εφόσον υποβληθούν με σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5/09/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΙΕΚ

Ανακοινώθηκε από το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας για το έτος κατάρτισης 2016-17.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μοριοδότησης αλλά και προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

https://www.inedivim.gr/

Τό σύστημα για την ηλεκτρονική  υποβολή αιτήσεων ανοίγει στις  5/9/2016 και θα κλείσει 19/9/2016 και ωρα 16.00. Στην συνέχεια ακολουθεί η κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση από 19/9/2016 εως 21/09/2016 σε ώρες που θα ανακοινωθεί από το ΔΙΕΚ Κιλκίς σύντομα.

Συνίσταται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προσεκτικά την σχετική προκήρυξη (αριθ. 4259/221/01,09,2016/5-9-2016) του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

 Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς να δηλώσουν τις  ημέρες και τις ώρες που ΔΕΝ θα είναι διαθέσιμοι.

Φόρμα Υποβολής Αποκλειόμενων Ωρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6-11-2015

Ο υποψήφιος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει τα δικαιολογητικά του στο ΙΕΚ που έχει επιλέξει μέσα στην ηλεκτρονική αίτηση στο πεδίο « υποβολή φακέλου»
Ο φάκελος πρέπει να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν όσα ο υποψήφιος έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του καθώς και όσα ζητούνται στην πρόσκληση. Σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προθεσμία μέχρι Παρασκευή 6-11-2015 και ώρα 18.00

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος στον υπολογισμό των μορίων του πεδίου 2.1 ?διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ και ΣΕΚ σχετική με το αντικείμενο?, υπολογιζόταν παραπάνω αριθμός μορίων από το κανονικό. Το πρόβλημα διορθώθηκε και έγινε αυτόματος υπολογισμός εκ νέου οπότε τα συνολικά μόρια που εμφανίζονται είναι τα σωστά. Το πρόβλημα παρατηρήθηκε στους εκπαιδευτές που είχαν δηλώσει πάνω από 1200 ώρες στο πεδίο 2.2 ?διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ και ΣΕΚ σχετική με το αντικείμενο?.

Επισημάνσεις :

1.Για την ανεργία το αποδεικτικό είναι η πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (μετρούνται οι μήνες συνεχούς ανεργίας). Προσοχή γίνεται δεκτή η βεβαίωση που έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων δηλ. μέχρι και 4/11/2015.

2.Επειδή το σύστημα δεν δέχεται δεκαδικά σας ενημερώνουμε ότι η στρογγυλοποίηση γίνεται αυτόματα όπως και στα μαθηματικά ( πάνω από το μισό στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω, κάτω από το μισό στρογγυλοποιούμε προς τα κάτω).

3.Σε ότι αφορά την επιμόρφωση για το σεμινάριο της ΑΣΠΑΙΤΕ. σύμφωνα με τις οδηγίες τοιυ ΙΝΕΔΙΒΜ δεν λαμβάνεται υπόψη. Συνεπώς αν κάποιος έχει προσθέσει τέτοια επιμόρφωση στα αντίστοιχα πεδία ΘΑ αφαιρείται.

4.Δημόσιοι υπάλληλοι θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει ότι θα αιτηθούν την άδεια από τα υπηρεσιακά τους συμβούλια εφόσον τους ανατεθούν ώρες διδασκαλίας.

5.Σε ότι αφορά την πιστοποίηση ως εκπαιδευτές ενηλίκων στον ΕΟΠΠΕΠ:
Οι εκπαιδευτές που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική τους αίτηση ότι είναι πιστοποιημένοι θα πρέπει να προσκομίσουν την αντίστοιχη βεβαίωση πιστοποίησης από τον ΕΟΠΕΠ. Για τους εκπαιδευτές που πιστοποιήθηκαν το καλοκαίρι και δεν έχουν ακόμη τη βεβαίωση πιστοποίησης θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφει ότι έχει πιστοποιηθεί και δεν έχει ακόμα τη βεβαίωση πιστοποίησης .