ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΙΕΚ είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με ωριαία αντιμισθία. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται από σχετικούς πίνακες που συντάσσονται κατά ΙΕΚ για κάθε εξάμηνο κατάρτισης. Η σύνταξη των πινάκων αυτών ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου και ισχύουν για το επόμενο εξάμηνο κατάρτισης.

Κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου του Οργανισμού εκδίδεται απόφαση του Διευθυντή του οικείου ΙΕΚ στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα του ανωτέρω προσωπικού. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου τύπου και γίνεται πρόσκληση των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ μέσα σε τακτή προθεσμία.

Ο Διευθυντής του ΙΕΚ, μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και στη συνέχεια καταρτίζει πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα στους οποίους περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν υποβάλει την αίτηση τους εμπρόθεσμα. Οι πίνακες αυτοί μαζί με τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά, που ορίζονται με την προκήρυξη, τίθενται υπόψη Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή του οικείου ΙΕΚ.

Η Επιτροπή, κατά την κρίση της, εκτιμά την καταλληλότητα εκείνων που πρόκειται να απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές και τους κατατάσσει, κατά σειρά, σε πίνακες οι οποίοι υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Οι πίνακες αυτοί ισχύουν για το εξάμηνο κατάρτισης για το οποίο έχουν συνταχθεί και βάσει αυτών καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών του οικείου ΙΕΚ, γίνεται η πρόσληψη του ωρομισθίου προσωπικού με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο και τον Διευθυντή του οικείου ΙΕΚ ειδικής σύμβασης στην οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια απασχόλησης του προσλαμβανομένου.

Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων προκύψει η ανάγκη πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας που δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες η ειδικότητα της οποίας οι υποψήφιοι έχουν ήδη προσληφθεί ή έχουν ανακαλέσει την αίτηση τους, ο Διευθυντής του οικείου ΙΕΚ προβαίνει στην απευθείας ανάθεση ωριαίας διδασκαλίας, με την υπογραφή της σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου, σε υποψηφίους που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Στην σύμβαση που καταρτίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 5 προστίθεται τρεις (3) επιπλέον ώρες για κάθε επιτήρηση γραπτής εξέτασης και μέχρι δώδεκα (12) ώρες συνολικά για κάθε εξεταστική περίοδο. Ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής του εξεταζόμενου μαθήματος αμείβεται επιπλέον για όσες ώρες διαρκεί η τελική εξέταση του μαθήματος του.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατηγορία εκπαιδευτή

 

Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών

Αφορά Δημοσίους Υπαλλήλους και κατά κύριο επάγγελμα ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω μισθωτής εργασίας (με πλήρη ασφάλιση 25 Η.Ε), ανεξάρτητα εάν είναι «παλαιοί» ή «νέοι» ασφαλισμένοι, οι οποίοι απασχολούνται παράλληλα ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές για δεύτερη εργασία.

Έντυπα:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίου Υπαλλήλου (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΗΜ_ΥΠΑΛ.doc)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση για Ιδιώτες Πλήρως Ασφαλισμένους (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΛΥ.doc)
 3. Υπεύθυνη δήλωση πλήρως ασφαλισμένων που αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους και υπάλληλους αορίστου χρόνου ασφαλισμένους στο ΙΚΑ που απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ. (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΠΛΗΡΩΣ_ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.doc).
 4. Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι πλήρως ασφαλισμένος (σε αυτές τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτές κατά την λήξη του εξαμήνου πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον βεβαίωση ενσήμων του ΙΚΑ για το διάστημα που εργάστηκαν στον άλλο εργοδότη.
 5. Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΙΚΑ-ΑΜΚΑ-ΑΦΜ.

 

Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με ΙΚΑ

Αφορά ανέργους, ιδιωτικούς υπαλλήλους μερικώς ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

 Έντυπα:

 1. Υπεύθυνη δήλωση μερικώς ασφαλισμένων που αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους μερικής απασχόλησης, ανέργους και συνταξιούχους. (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΜΗ_ΠΛΗΡΩΣ_ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.doc)
 2. Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν δική τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν την ιδιότητά τους και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα για τις επιπρόσθετες αποδοχές τους από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
 3. Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΙΚΑ-ΑΜΚΑ-ΑΦΜ
 4. Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΤΣΑΥ όσοι είναι ιατροί και ΤΣΜΕΔΕ όσοι είναι μηχανικοί.

 

Εκπαιδευτές  οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Οι επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν ως κύρια δραστηριότητα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, σύμφωνα με το Ν. 4331/2015 άρθρο 46.

 Οι επιτηδευματίες με άλλη, από «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» κύρια δραστηριότητα, και με δευτερεύουσα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» μπορούν να πληρωθούν και με έκδοση ΤΠΥ (Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών) εφόσον διαθέτουν το απαραίτητο ΚΑΔ.

Έντυπα:

 1. Αποδεικτικό της εφορίας με δευτερεύουσα δραστηριότητα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης»
 2. Σας επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτής ο οποίος μετέχει σε οποιαδήποτε είδους εταιρεία είναι υποχρεωμένος να εκδώσει ΤΠΥ στο προσωπικό του ΑΦΜ με ΚΑΔ «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης».

 

Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν

 1. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης σε έντυπη μορφή στον οποίο θα είναι πρώτοι δικαιούχοι.