ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  1. Σε περι?πτωση που υποψη?φιος καταρτιζο?μενος διαθε?τει πιστοποι?ηση στη χρη?ση Η/Υ και πιστοποιητικο? γλωσσομα?θειας επιπε?δου τουλα?χιστον Β2, απαλλα?σσεται απο? τα αντι?στοιχου επιπε?δου σχετικα? μαθη?ματα, εκτο?ς αν α?λλως ορι?ζεται απο? τον Οδηγο? Σπουδω?ν.Ο υποψη?φιος καταρτιζο?μενος δεν απαλλα?σσεται απο? την ειδικη? ορολογι?α σε ξε?νη γλω?σσα, με εξαι?ρεση τα αναφερο?μενα στην επο?μενη παρα?γραφο.
  2. Δι?νεται στους καταρτιζο?μενους η δυνατο?τητα απαλλαγη?ς απο? τα μαθη?ματα στα οποι?α διαθε?τουν πιστοποιημε?νο προσο?ν, μη εξαιρουμε?νων των εργαστηριακω?ν και μικτω?ν μαθημα?των, κατο?πιν αι?τηση?ς τους στο οικει?ο ΙΕΚ και απο?φασης του Διευθυντη?, εφο?σον προβλε?πεται απο? τους οδηγου?ς σπουδω?ν.