ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επιλογής και εγγραφής καταρτιζομένων στα Δημόσια ΙΕΚ καθορίζεται από την αντίστοιχη απόφαση που δημοσιεύεται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Οι αιτήσεις επιλογής γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την σελίδα τηςΓενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ).

Οι ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης καθορίζονται από την αντίστοιχη απόφαση που δημοσιεύεται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς(συνήθως αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου).

Ανάλογα με τα μόρια που έχει συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος (με βάση την ηλεκτρονική του αίτηση) διαμορφώνεται ο πίνακας επιτυχόντων του κάθε ΔΙΕΚ για κάθε ειδικότητα.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί προκειμένου να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους και να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά με βάση τα οποία διαμορφώνεται η μοριοδότησή τους. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστικοποίηση της εγγραφής καθορίζονται από την αντίστοιχη απόφαση που δημοσιεύεται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Ενδεικτικά παρακάτω περιγράφονται τα δικαιολογητικά που ίσχυσαν για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιτυχόντων για το έτος 2016-2017.

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής (Απολυτήριο Λυκείου).
  3. Αν στην αρχική αίτηση έχει δηλωθεί εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα, τότε αυτή αποδεικνύεται μόνο με βεβαίωση από το ΙΚΑ ή Δημόσιο Φορέα στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου επιτηδεύματος από τον υποψήφιο.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο σε περίπτωση που έχει δηλωθεί τριτεκνία.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή επίσημο έγγραφο της ένωσης πολυτέκνων Ελλάδαςσε περίπτωση που έχει δηλωθεί πολυτεκνία.
  6. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης.

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α?/26-3-2014).