ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»). Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014). Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος (άρθρο 23, παρ. 5 του ν. 4186/2013).


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη της πρακτικής περιλαμβάνουν:

  1. Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης
  2. Βεβαίωση εργοδότη (περι αποδοχής του πρακτικά σκούμενου στην επιχείρηση για το διάστημα που διαρκεί η πρακτική)
  3. Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη(περί άμεσης ενημέρωσης του ΙΕΚ Κιλκίς σε περίπτωση αποχώρησης του ασκούμενου)
  4. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζομένου(περί άμεσης ενημέρωσης του ΙΕΚ Κιλκίς σε περίπτωση αποχώρησης ή αδειας μεγαλύτερης των 15 ημερών)
  5. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου.
  6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  7. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
  8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα πρκατικής  εδώ


Λήξη Πρακτικής Άσκησης

Με το τέλος της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος υποχρεούται να παραδώσει το βιβλίο της πρακτικής, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη βεβαίωση του εργοδότη σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης
Σε περιπτώσεις διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στο ΙΕΚ αίτηση διακοπής πρακτικής άσκησης.