ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να συντάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα.

https://europass.cedefop.europa.eu/el